Výběr z referencí firmy ELMEP z oblasti Inženýring a projektování

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, A.S.

 • Nová jednotka filtrace Slurry oleje - MaR a elektro

  Firma PALL CORPORATION u nás objednala projekt měření a regulace a elektro pro výstavbu nové jednotky filtrace Slurry oleje v rafinérii v Kralupech nad Vltavou. Zároveň jsme zajišťovali montáže veškeré instrumentace MaR a elektro, stavební dozor a uvádění do provozu.

 • Projekt, dodávka a montáž ASŘTP pro expedici ropných produktů na železnici

  Vypracování technické dokumentace pro řídící a ESD systém a MaR, kompletní dodávka řídícího a ESD systému a programování aplikace pro expedici ropných produktů včetně přenosu dat pro obchodní oddělení zákazníka. Součástí projektu bylo i uvedení do provozu a příprava dokumentace pro testování bezpečnostních armatur. Firma ELMEP provádí i následnou komplexní údržbu zařízení.

 • Projektová dokumentace 1. stupně pro rekonstrukci čistírny odpadních vod

  V rafinérii v Kralupech nad Vltavou je provozována původní 30 let stará čistírna odpadních vod. Protože zařízení ČOV už jsou na hraně své životnosti, bylo třeba zpracovat projekt na modernizaci. Naše firma se podílela na zpracování dokumentace pro stavební řízení v profesích MaR a elektro. Součástí projektu byl také návrh na doplnění hardware a úpravu software řídicího systému Foxboro.

 • Rekonstrukce kompresoru 2512

  Modernizace stávajícího cirkulačního kompresoru vodíku 2512-G02 výrobce MAN-GHH (model KRASYNTH) v provozní jednotce Reforming v ČeR Kralupy n/Vlt.

 • Rekonstrukce systému ohřevu teplé užitkové vody a ústředního topení administrativní budovy

  Původní výměníková stanice v administrativní budově již nevyhovovala požadavkům na ovládání a řízení ústředního topení a ohřevu TUV. Proto jsme navrhli nový systém řízení s využitím PLC. Systém umožňuje nastavení libovolné ekvitermní křivky a zahrnutí vlivu venkovní teploty. Z lokálního ovládacího panelu je možné nastavovat libovolné parametry systému a provádět diagnostiku poruch systému. Rekonstrukce výměníkové stanice vyžadovala také strojní úpravy včetně výměny ovládacích ventilů na primárním i sekundárním okruhu.

 • Sdružené projekty v průběhu zarážky 2009

  V tomto projektu došlo ke sloučení 12 menších projektů do jednoho celku, aby bylo zajištěno snadnější plánování a koordinace prací v době plánované odstávky provozu a snížení nákladů na řízení a realizaci. Součástí realizace byla dodávka 10 ks rozvaděčů RITTAL, 50ks sdružovacích skříní v Exi provedení, 2km drátu pro crosswiring, více než 10km sdružené kabeláže, hadrware řídicího systému a softwarové práce.

 • Úprava zabezpečovacích systémů provozních pecí

  Cílem tohoto projektu bylo zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stávajících pecí v souladu s technickými normami a požadavky provozu České rafinérské, a.s. Zvýšení bezpečnosti spočívalo ve výměně hořáků pecí, instalaci hlídačů plamene a jejich zapojení do bezpečnostního systému. Ke každému hořáku byly zároveň instalovány nové bezpečnostní uzavírací TSO ventily se signalizací polohy ovládané z bezpečnostního systému.


CHEMOPROJEKT, A.S.

 • On-line analýza pro výrobnu močoviny

  Provozní analyzátor kyslíku a provozní chromatograf slouží k analýze kvality CO2 ve výrobním závodě močoviny o kapacitě 1500 t/den. Licensorem technologie výroby je firma Stamicarbon.


LINDE GAS A. S.


LOVOCHEMIE, A.S.


OLEO CHEMICAL, A.S.

 • Instalace zařízení MaR pro nádrže methanolu

  Na nádržích methanolu byla instalována nová zařízení MaR. Snímače tlaku a hladiny Endress-Hauser a limitní spínač KSR Kuebler. Na přívodním potrubí byl instalován průtokoměr TECTFLUID. V blízkosti nádrží byla instalována čidla plynové detekce. Součástí realizace bylo připojení čerpadel, kompletní dodávka kabeláže včetně kabelových tras, programování a uvedení zařízení do provozu.


OPAVIA - LU, S.R.O.

 • Automatizace zásobníků jedlých olejů V Deli Lovosice

  Pro firmu OPAVIA jsme zpracovali realizační projektovou dokumentaci pro modernizaci zásobníků jedlých olejů. Následně jsme celou zakázku také realizovali. Na stávající zásobník palmového oleje a nový zásobník pro non-hydro filling fat jsme instalovali nové měření hladiny a teploty. Navrhli jsme a vyrobili nový rozvaděč s lokálním řídicím systém s ovládacím panelem. Vizualizace procesu byla provedena v InTouch. Plnění a vyprazdňování zásobníků bylo řízeno pomocí pneu ventilů. Nedílnou součástí této zakázky bylo také zpracování projektu skutečného stavu.


SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, PRÁVNÍ NÁSTUPCE, A. S.

 • Modernizace technologie zplyňování uhlí

  Unikátní analyzační systém vyniká svou robustností a abnormálním rozsahem provozních podmínek, které jsou dány zejména vysokou prašností okolního prostředí, prostory s téměř neustálým nebezpečím výbuchu a zcela odlišnými režimy provozu uhelných generátorů.


SYNTHOS KRALUPY, A.S.

 • Analyzační a bezpečnostní systém pro výrobnu butadienu

  Balená jednotka (analyzátorový domek), která zajišťuje on-line analýzu složení chemických látek v kritických místech řízení technologie výroby butadienu. Analyzátorový domek je umístěn v prostředí s nebezpečím výbuchu (Zona 1). Je vybaven zálohovanou klimatizační jednotkou, systémy úpravy vzorku a monitoringem přítomnosti nebezpečných látek.

 • Hasicí zařízení na výrobně polystyrenových XPS desek

  Pro výrobnu XPS desek v areálu Synthos Kralupy jsme navrhli systém prevence požáru a systém pro hašení v případě vzniku požáru. Prevenci představoval odsávací systém pro snižování koncentrace hořlavých par. Požární systém zahrnoval elektronickou detekci požáru pomocí plamenných hlásičů, vodní zkrápění z rozvodů požární vody a hašení pomocí CO2.

 • Měření vodivosti páry a odluhu na provoze energetika

  Na teplárně SYNTHOS jsme prováděli modernizaci měření vodivosti.


SYNTHOS PBR S.R.O.


ELMEP s.r.o.
V Růžovém údolí 556
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel.: (+420) 315 617 311
E-mail: elmep@elmep.cz

Provozovna
areál SYNTHOS Kralupy a.s.
278 52 Kralupy nad Vltavou
Tel.: (+420) 315 712 206
E-mail: provozovna@elmep.cz