Mise

To, že jsme dnes prosperující organizací nás zavazuje zajistit prosperitu i do budoucna. Víme, že nám ji pomůže dosáhnout vysoká jakost práce našich mladých a odborně vzdělaných zaměstnanců a neocenitelné zkušenosti starších praktiků. Chceme jim všem dát jistotu zaměstnání, odborného růstu a řádnou a přiměřenou odměnu. Chceme, aby všichni v naší organizaci cítili uspokojení ze seberealizace, loajality a aby vládla slušnost v pracovních vztazích.
Naším cílem je umožnit zaměstnancům získat znalosti a dovednosti, které spolu se zkušenostmi posílí nebo zvýší jejich odbornou způsobilost a kvalifikaci. Vzdělávání a výcvik zaměstnanců plánujeme v souladu s přijatou strategií a cílem organizace. Hodnotíme efektivitu výcviku a hodnocení používáme jako prostředek ke zlepšení.

Jsme jednotní v tom, že hlavní je pro nás zákazník, jeho požadavky a očekávání. Víme, že kvality je dosaženo teprve tehdy když je zákazník spokojen. Spokojený zákazník je naší nejlepší reklamou i devizou. Pro spokojenost zákazníka přenášíme požadavky kvality na své dodavatele, hodnotíme a vybíráme ty nejlepší a nejkvalitnější.
S našimi obchodními partnery chceme jednat podle etického kodexu podnikání a dosahovat přiměřených zisků .

Chceme dosáhnout co nejvyšší spolehlivosti procesů v organizaci, využíváním moderních metod řízení, analyzováním a trvalým zlepšováním výkonnosti a spolehlivosti procesů . Máme zájem na realizací včasných a účinných opatření k nápravě chyb zjištěných analýzou procesů. Chceme dosáhnout optimálního využití vynaložených nákladů zapojením všech zaměstnanců do procesu trvalého zlepšování a jejich vedením k spoluodpovědnosti za prosperitu organizace.

Abychom trvale udrželi rozvoj a růst naší společnosti na vysoké úrovni , budeme neustále inovovat naše služby, ale současně nabízet i ty odzkoušené a kvalitní. Vážíme si vracejících se zákazníků, mají u nás nárok na priority.

V popředí zájmu bude i nadále stát infrastruktura a pracovní prostředí, bezpečnost a hygiena práce zaměstnanců a ochrana životního prostředí. Naši zaměstnanci budou vždy vybaveni potřebnými ochrannými oděvy v souladu s potřebami pro ochranu jejich zdraví a života. Naše výrobky nesmí ohrozit bezpečnost provozu nebo zdraví provozovatele, je proto vždy řádně zabezpečen jejich soulad s technickými a bezpečnostními požadavky.

Vedení organizace se zaměřuje na konkurenceschopnost našich produktů a vyvine veškeré úsilí aby společnost posilovala své postavení na trhu. Bude usilovat o investiční zakázky i mimo dosavadní region vlivu společnosti.

Záležitosti týkající se rozvoje občanských aktivit regionu nejsou naší organizací cizí. Cíleným sponzoringem a dalšími prostředky naše organizace přispívá k rozvoji kultury a sportu, k výchově mládeže a rozvoji města. Ve vědomí občanů chceme být zavedeni jako spolehlivá a seriózní organizace.

Přestože naše činností nemají negativní vliv na životní prostředí, minimalizujeme odpady a přistoupením ke sdruženému plnění povinností zpětného odběru obalů prostřednictvím společnosti EKOKOM přispíváme k zajištění požadované úrovně recyklace a využití odpadů.

ELMEP s.r.o.
V Růžovém údolí 556
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel.: (+420) 315 617 311
E-mail: elmep@elmep.cz

Provozovna
areál SYNTHOS Kralupy a.s.
278 52 Kralupy nad Vltavou
Tel.: (+420) 315 712 206
E-mail: provozovna@elmep.cz