Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Systém řízení BOZP

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je v organizaci zaveden v souladu s mezinárodní specifikací OHSAS 18001:1999 od 1.1 2006. Organizace vytvořila systém BOZP k minimalizaci nebo odstranění rizik vůči zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám, které mohou být vystaveny rizikům BOZP spojeným s činností organizace.

Vrcholové vedení ELMEP s.r.o. po ročním zkušebním provozu, dne 21. 2. 2007 na svém jednání přezkoumalo stav systému managementu BOZP , vydalo prohlášení o shodě  systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ELMEP s.r.o. se specifikací OHSAS 18001:1999.

V roce 2012 byl systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci certifikován podle OHSAS 18001:2007.

Poslední recertifikační audit proběhl v roce 2018 firmou EURO CERT CZ, a.s. podle normy OHSAS 18001:2007. Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v současné době zahrnuje tyto činnosti:

návrh, vývoj, výroba, distribuce, montáž, instalace, uvádění do provozu, údržba a servis:

 • analyzační techniky a chromatografů,
 • řídících, informačních a databázových systémů,
 • systémů měření a regulace,
 • elektrozařízení,
 • rozvaděčů,
 • odběrových zařízení,
 • technologických domků,
 • průmyslových bezpečnostních systémů,
 • vzduchotechniky a klimatizace

Vedení organizace stanovuje zásady:

 • Identifikovat nebezpečí, hodnotit a řídit rizika vyplývající z prováděných činností, které by mohli ohrozit zdraví nebo život lidí, pracovní a životní prostředí, a majetek.
 • Vytvářet bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní podmínky v souladu s legislativními předpisy a předpisy zákazníků organizace, u kterých je prováděna většina činností organizace.
 • Péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci považovat za nedílnou součást systému řízení organizace, která zaujímá prioritní místo v aktivitách organizace.
 • Pracovní činnosti neprovádět na úkor bezpečnosti a zdraví zaměstnance.
 • Soustavně zvyšovat znalosti předpisů BOZP, ŽP a PO všech zaměstnanců a subdodavatelů jako základ pro uvědomování si možných rizik a nebezpečí určeného pracoviště.
 • Vytvářet v zaměstnancích pocit zodpovědnosti nejen za svoji osobu, ale i za spolupracovníky. Iniciovat pracovníky k vlastní kontrole mezi sebou a tím snížit riziko pracovního úrazu.
 • Vymezit úkoly péče o bezpečnost práce pro všechny útvary a zaměstnance společnosti jako trvalou součást své každodenní práce
 • Komunikovat a spolupracovat se zákazníky, kteří mohou být dotčeni činností společnosti a poskytovat nezbytné informace o příslušných zdrojích rizik a rizicích a o možnostech, jak se před nimi chránit.
 • Soustavně zlepšovat výkonnost systému BOZP přijímáním cílů.

Cílem organizace je neustálé zlepšování v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Toto je rovněž zdůrazněno v Politice BOZP organizace.

ELMEP s.r.o.
V Růžovém údolí 556
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel.: (+420) 315 617 311
E-mail: elmep@elmep.cz

Provozovna
areál SYNTHOS Kralupy a.s.
278 52 Kralupy nad Vltavou
Tel.: (+420) 315 712 206
E-mail: provozovna@elmep.cz